Wat verandert er vanaf Augustus 2022?

Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht. Wel blijft het dragen van een mondmasker:
 • verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar in ziekenhuizen en andere zorginstellingen vermeld in artikel 3, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022
 • sterk aanbevolen vanaf de leeftijd van 12 jaar bij gezondheidszorgberoepen zoals artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers, … (uitgezonderd logopedisten en de psychologen):
  • alle patiënten tijdens hun aanwezigheid in het praktijkgebouw van de voornoemde professionals;
  • al het personeel en alle bezoekers van apotheken.
Het gebruik van FFP2 mondmaskers wordt aanbevolen voor medisch kwetsbare personen.
Wie al een boosterprik heeft gekregen of maximaal vijf maanden geleden met de basisvaccinatie ingeënt werd, moet niet in quarantaine na een hoogrisicocontact. Zij moeten ook geen PCR-test laten afnemen. Ook kinderen die hun twee dosissen hebben ontvangen, zullen dus niet in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact.

Wie nog geen boosterprik kreeg of langer dan vijf maanden geleden de basisvaccinatie ontving, mag vanaf vier dagen uit quarantaine na een hoogrisicocontact mits er tot en met dag zeven een dagelijkse zelftest wordt afgenomen. Ook die mensen hebben dus geen PCR-test meer nodig om de quarantaine te beëindigen.

Kinderen tussen 12 en 17 jaar die hun twee prikken hebben gekregen, worden sowieso als volledig gevaccineerd beschouwd en moeten niet in quarantaine na een hoogrisicocontact, óók als de tweede prik langer dan vijf maanden geleden is. Dat komt omdat zij nog niet in aanmerking komen voor een boosterprik.

Wie niet gevaccineerd is, moet na een hoogrisicocontact nog steeds tien dagen in quarantaine. Die kan vanaf dag zeven worden opgeheven indien een negatieve zelftest kan worden voorgelegd, en dit elke dag tot en met dag tien.

Wie besmet is met het coronavirus moet nog steeds in isolatie, maar de periode wordt ingekort van tien naar zeven dagen. Wie dan geen klachten meer heeft, mag mits negatieve zelftest uit isolatie.

Kinderen tussen 5 en 11 jaar krijgen de status van de volwassen persoon of personen waarbij het kind op dat ogenblik verblijft. Dit betekent dat het kind dezelfde quarantaineregels moet volgen als deze volwassene. Dat betekent dat wanneer één van de volwassenen aan quarantaine (of isolatie) onderworpen is, ook het kind in quarantaine moet.

De quarantaineregels voor scholen, die als alles volgens plan verloopt op maandag 10 januari heropenen, worden woensdag bekeken.

IVM CORONA - KOORTS OF VERKOUDHEID: KOM NIET ONMIDDELLIJK NAAR DE WACHTZAAL , MAAR INFORMEER U EERST !
Meer info over COVID-19 en het coronavirus

Lees zeker ook  
www.mijncoronatest.be

In veel huisartsenpraktijken staat de telefoon roodgloeiend. 

Niet dat er zoveel zieken zijn. Het gaat vooral om vragen van mensen die contact hadden me iemand die COVID-19 heeft. Ze zoeken praktische informatie over wat er nu moet gebeuren, ze hebben een code voor een test nodig of ze hebben een test nodig.

Daardoor kan het zijn dat je huisarts of de huisarts van wacht moeilijk bereikbaar is. En dat ondanks de grote inspanningen die gedaan worden: langere werkdagen, meer telefoonlijnen en secretariaatsmedewerkers, extra artsen van wacht enz.
 
Wie niet ziek is of slechts heel lichte symptomen heeft, vragen we zoveel mogelijk informatie en hulp te zoeken via andere kanalen:
• https://www.info-coronavirus.be/ of 0800 14 689 voor algemene vragen,
• 02 214 19 19 voor vragen over contactopvolging,
• https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat als je lichte symptomen hebt en dus mogelijk een test nodig hebt,
• 078 78 78 50 voor vragen over COVID-certificaten,
• 1700 voor vragen over vaccinatie.
 
Wie wel ziek is en hulp nodig heeft, vragen we een beetje begrip. Uiteraard zal de huisarts prioriteit geven aan wie het meest hulp nodig heeft. Maar stel zelf je zorg niet uit. Kan je je huisarts niet meteen bereiken, probeer het dan wat later zeker opnieuw.


Stacks Image 11
Stacks Image 13
Stacks Image 15
Stacks Image 17
Stacks Image 9


Aanpassing test-, quarantaine- en isolatiebeleid: ministeriële tekst
04-01-2022
Door de exponentiële stijging van de Omicron-besmettingen worden het test-, quarantaine- en isolatiebeleid aangepast om het testsysteem te vrijwaren en de maatschappelijke impact te beheersen.
Na een licht dalende trend van besmettingen de laatste week van december is het aantal COVID-19-besmettingen de laatste dagen opnieuw sterk en snel gestegen. Het meest recente dagelijkse rapport van Sciensano toont een stijging in de meeste provincies. Op 28 december was er nationaal een toename van 11% vergeleken met de week ervoor, de 29ste was deze al 36% en op 30 december 52%. Deze data moeten bovendien gezien worden in een context van een lager aantal testen (wat algemeen vastgesteld wordt tijdens vakantieperiodes en op feestdagen). Het aantal infecties wordt dus vermoedelijk nog onderschat. Sedert 29/12 neemt het aantal uitgevoerde testen wel opnieuw toe.
In december 2021 werden tot 90.000 PCR testen en 25.000 Rapid Antigen Testen per dag afgenomen. Uit modellen blijkt dat het aantal besmettingen in de komende dagen en weken nog zal toenemen. De druk op de testafname- en analysecapaciteiten wordt daardoor onhoudbaar. Ook uit de eerstelijnsgezondheidszorg, call centers, … komen signalen dat de maximumcapaciteit bijna bereikt is.
Testen vormen niettemin een belangrijk onderdeel in het risicobeheer, omdat ze informatie geven over de virussen, de viruscirculatie, … en toelaten om gerichte maatregelen te nemen. Om deze testcapaciteit te vrijwaren moeten dus prioriteiten gesteld worden.
Op basis van adviezen van de Risk Analysis Group, de Risk Management Group en het Regeringscommissariaat Corona heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid daarom volgende beslissingen genomen:
Testen
 • Het herhaald testen op de werkvloer wordt stopgezet;
 • Asymptomatische hoog risicocontacten worden niet meer getest (zelftesten uitgezonderd). Symptomatische hoog risicocontacten blijven getest volgens de huidige regels.
 • Inkomende reizigers blijven getest.
 • Vertrekkende reizigers moeten de kans behouden een RAT of PCR test af te leggen afhankelijk van de vraag van het land van bestemming. Deze testen blijven mogelijk in alle testsettings, dus niet enkel in luchthavens, …
Quarantaine (dit betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken).
 • Volledig gevaccineerde hoog risicocontacten moeten niet in quarantaine gaan maar dienen strikt preventieve maatregelen (inzake mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) toe te passen tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Een volledig gevaccineerde is een persoon die een boostervaccin heeft gekregen, of niet langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft ontvangen, of niet langer dan 5 maanden beschikt over een herstelcertificaat. Jongeren tussen 12 en 17 jaar, die hun basisvaccinatie hebben gekregen ongeacht de datum van vaccinatie, worden eveneens beschouwd als volledig gevaccineerd.
 • Deels gevaccineerde hoog risicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Een deels gevaccineerde persoon is een persoon die langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft gekregen en nog geen boosterprik heeft ontvangen.
 • Niet-gevaccineerde hoog risicocontacten dienen 10 dagen in quarantaine te gaan; vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Niet-gevaccineerde personen zijn al diegenen die niet vermeld zijn in de definities onder punten 5 en 6.
 • Kinderen tussen 5 en 11 jaar krijgen de status van de volwassen persoon of personen waarbij het kind op dat ogenblik verblijft. Dit betekent dat het kind dezelfde quarantaineregels moet volgen als deze volwassene, maw wanneer één van de volwassenen aan quarantaine (of isolatie) onderworpen is ook het kind aan quarantaine onderworpen is.
Isolatie (dit betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of positief testte op het coronavirus)
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt voor de duur van isolatie tussen volledige gevaccineerde, deels gevaccineerde en niet gevaccineerde personen.
 • Voor gehospitaliseerden (onder andere isolatie van 14 dagen) en immunogecompromitteerden (onder andere isolatie 21 dagen) blijven de huidige isolatieregels van kracht.
 • Voor asymptomatische personen en personen met milde klachten wordt de duur van de isolatie verkort tot 7 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten), met nadien nog 3 dagen het nemen van extra beschermende maatregelen zoals het beperken van het aantal contacten tot de strikt noodzakelijke, waarbij er continu een masker moet gedragen worden (bij voorkeur een FFP2 masker) in een binnenruimte. Dit houdt in dat alle activiteiten waarbij de mondmaskerdracht onmogelijk is (zoals het samen eten met andere personen) niet toegelaten zijn.
 • In collectiviteiten voor kwetsbare personen (zoals woonzorgcentra) wordt de duur van isolatie voor asymptomatische bewoners of bij milde klachten verkort van 14 dagen naar 10 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten). Voor zorgpersoneel van deze collectiviteiten is de duur van isolatie ook 7 dagen, met nadien verplicht dragen van een FFP2 masker (zonder ventiel) op de werkvloer.
Er wordt benadrukt dat ernstig immunogecompromitteerden uiterst kwetsbaar zijn en dus dat contact met hen uiterst voorzichtig moet gebeuren.
Deze maatregelen treden in werking vanaf maandag 10 januari 2022. Immers, op dit moment is de testcapaciteit nog voldoende.
De nieuwe maatregelen moeten ook nog technisch en communicatief grondig uitgewerkt worden (bijvoorbeeld aanpassingen van scripts en sms-berichten, quarantaine-attesten, opleiden van call agents, informeren van huisartsen, overgang van de huidige naar de nieuwe maatregelen, …) vooraleer deze kunnen worden toegepast. Tot en met 9 januari 2022 blijven dus de huidige maatregelen van kracht en moeten zij ook volledig worden uitgevoerd. Dit betekent dat een quarantaine die start op 9 januari nog moet worden toegepast volgens de regels die op die dag golden.
De maatregelen zullen algemeen gelden, dus ook voor collectiviteiten, met dien verstande dat clusteronderzoeken in collectiviteiten altijd mogelijk blijven op basis van evaluaties door de regionale gezondheidsinspecteur, de arts van de collectiviteit, …. De maatregelen gelden echter niet voor hoog risicocontacten opgelopen in de schoolgebouwen; de maatregelen hier zijn voorwerp van bespreking op de IMC van 5 januari 2022 met de Ministers van Onderwijs
220106_ds1_testrichtlijnen_onderwijs